Proč jsou pro nás zásuvky a vypínače nezbytnéhttp://www.ikea.com/cz/cs/catalog/categories/departments/living_room/16239/

Používáme je v podstatÄ› každý den, avÅ¡ak jen málokdy si to uvÄ›domujeme. Tito pomocníci jsou opomíjeni, aÄ nám poskytují skuteÄnÄ› neocenitelné služby. Bez nich by prakticky nebyl možný rozvoj technologií tak, jak jej známe dnes. PÅ™estože se jedná o jedny z nejvíce používaných zařízení, jsou zároveň i ta nejvíce opomíjena. Ano, správnÄ›. Jsou to zásuvky a vypínaÄe.
ilustrace propojení mezi zásuvkou a přístrojem
PojÄme se na chvíli zamyslet, co by se stalo, kdyby najednou nebyly. MÄ›li bychom velký problém, že ano? Ale jak velký? A dokázali bychom se z nÄ›j vůbec vzpamatovat?

Nejprve se podívejme na vypínaÄ. VÅ¡ichni víme, k Äemu slouží. Stiskneme Äi otoÄíme knoflík, nebo pÅ™ehodíme páÄku, a přístroj se zapne. Je to pohodlné a tak jednoduché, že to zvládne i naprostý laik. Pokud bychom je nemÄ›li, museli bychom spojovat kontakty ruÄnÄ›. A to je jednak velmi pÅ™esná práce, kterou by například lidé se sníženou motorickou dovedností nebyli schopni udÄ›lat, a jednak také nebezpeÄná. Koneckonců vÄ›tÅ¡ina takto ovládaných přístrojů je zapojena do elektÅ™iny.

A to ani nemluvím o pohodlí, které nám pÅ™ináší dálkové ovladaÄe. Díky nim nemusí již staří lidé Äi lidé se sníženou pohybovou schopností vstávat z kÅ™esla, což pro nÄ› může být mnohdy i bolestivé, jen proto, aby si zapnuli televizi nebo aby na ní pÅ™epnuli kanál.

Co se týÄe zásuvek, pÅ™edevším tÄ›ch elektrických, tak zde jsou výhody jeÅ¡tÄ› mnohem vÄ›tší. PÅ™edevším co se týká bezpeÄnosti. JistÄ› vÅ¡ichni víme, že manipulaci s ní je dobré svěřit pouze do rukou odborníka, a i ten k tomu musí pÅ™istupovat se znaÄnou dávkou opatrnosti. A nyní si pÅ™edstavte, že byste museli pokaždé, když vložíte cokoliv do zásuvky, peÄlivÄ› propojovat správné kontakty, aby tam Å¡el správnÄ› proud. RozhodnÄ› jen málokdo by toho byl schopen, neboÅ¥ by se jednalo o velmi, velmi nebezpeÄnou proceduru.
bílá elektrická zásuvka s přístrojem a květinou
Jak je vidÄ›t, zásuvky a vypínaÄe nám pÅ™ináší mnoho dobrého. NemÄ›li bychom je tedy tak opomínat, jak to dosud dÄ›láme. Naopak, mÄ›li bychom zaÄít jim vÄ›novat vÄ›tší pozornost a péÄi. RozhodnÄ› si to zaslouží za to, co pro nás dÄ›lají.

Jako u vÅ¡eho, i u zásuvek a vypínaÄů existuje i pÅ™i nejlepší péÄi riziko, že se rozbijí. Co v takovém případÄ› dÄ›lat, abychom situaci nezhorÅ¡ili?